ANBI Informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Theater de Bussel (Stichting Theater de Bussel) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire naam: Stichting Theater de Bussel
Fiscaal nummer: 13.26.132
KvK-nummer: 63364239
RSIN: 855205349


Contactgegevens:

• Torenstraat 10, 4901 EJ Oosterhout (postadres/bezoekadres)
• 0162-428600
• info@theaterdebussel.nl
• www.theaterdebussel.nl
 

Raad van Toezichtleden:

De heer P. van den Berg - Voorzitter
De heer N. Snijers 

De heer F. Wubbena 
Mevrouw M. van Keep

De heer R. Schuurmans
Mevrouw S. Langbroek-Coppus

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen geldelijke beloning.

 

Directeur-bestuurder: 

Mevrouw C. Louwers

Rooster van aftreden RvT  

 

Beloningsbeleid:
Voor alle medewerkers van Stichting Theater de Bussel, met uitzondering van de directeur, is de CAO Nederlandse Podia van toepassing. In deze CAO worden alle voorkomende functies beschreven en gekoppeld aan de bijbehorende salarisgroep. Bij het vaststellen van de beloning van de directeur wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door de VSCD, de branchevereniging van de theaters en concertzalen in Nederland. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de salarisschalen die de CAO Nederlandse Podia toepast, verhoogd met een op basis van puntenwaardering berekend opslagpercentage.

Missie:
Theater de Bussel wil een inspirerend en ondernemend podium zijn voor verdieping, verbeelding en vermaak, waar iedereen zich welkom voelt en zorgeloos kan genieten.

Deze missie wordt breed gedragen door de medewerkers van Theater de Bussel die dit uitdragen naar iedere bezoeker in het theater of op locatie. Theater de Bussel geeft mensen, instellingen en bedrijven uit Oosterhout en omgeving de gelegenheid elkaar te ontmoeten en te genieten van het beste wat de podiumkunst te bieden heeft. Dat is de kracht van Theater de Bussel, het draait altijd om de bezoeker.


Doelstelling:
De Bussel wil vooral geven. Geven om over na te denken, geven om een geluksgevoel te krijgen, geven ten behoeve van een soms stralende glimlach. Passend bij de Oosterhoutse ambitie, een middelgrote stad in ontwikkeling. De (rand)programmering van de Bussel is niet alleen vertrouwd, maak ook creatief, innovatief, verrassend met nieuwe verbanden en geflankeerd door een hoog niveau van dienstverlening. Vanuit een vertrouwde basis nemen wij onze gasten mee naar meer.
De Bussel wil een initiërende en coördinerende partij zijn die voldoet aan de eisen van de tijd en waar culturele ambities én een commerciële kijk een gelijkwaardige verankering hebben in de exploitatie. Wie naar de Bussel komt vindt niet alleen de bereidheid om mee te denken, maar ook de juiste deskundigheid en creativiteit die nodig is om tot kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te komen. De Bussel streeft er naar te worden ervaren als een organisatie die de belangen en wensen van haar klanten en of opdrachtgevers als uitgangspunt voor haar handelen neemt.
De Bussel ontwikkelt ook zelf initiatieven op basis van gesignaleerde trends, ontwikkelingen en onderzoeksresultaten die voor de sector van belang zijn. Dus niet alleen reageren, maar ook initiëren en regisseren. Een goede band met (mogelijke) opdrachtgevers en financiers is vanzelfsprekend.

Kortom: De Bussel is een professionele culturele organisatie die in contact staat met ontwikkelingen in haar omgeving en die de wensen en kenmerken van zijn klantgroepen kent. De Bussel is een betrouwbare, creatieve en flexibele partner, die met inhoudelijke kennis van zaken en een groot organiserend vermogen een bijdrage levert aan het realiseren van succesvolle voorstellingen en evenementen. De Bussel weet de artistieke en sociaal maatschappelijke waarden van de podiumkunsten te waarborgen en tegelijk de zakelijke markt aan zich te binden.
 

Beleidsplan:
Het beleidsplan is een plan voor meerdere jaren. Hierin worden naast een aantal randvoorwaarden vooral de uitgangspunten, doelstellingen en strategische keuzes van de Bussel beschreven als organisatie. Het algemene beleid wordt vertaald naar specifiek afdelingsbeleid. Wat moet de afdeling Marketing doen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de gestelde doelen? Diezelfde vraag wordt aan alle afdelingen gesteld en in beleid omgezet. Aansluitend worden de plannen vertaald in concrete acties voor het volgende jaar. Tot slot wordt met medewerkers op individueel niveau afgesproken wat hun specifieke bijdrage wordt aan de realisatie van de geformuleerde ambities (bijv. zichzelf verder te bekwamen door een opleiding te volgen).

De Bussel heeft primair tot taak te zorgen voor de presentatie en promotie van professionele podiumkunsten in Oosterhout en directe omgeving. Daarnaast heeft zij een belangrijke ondersteunende functie voor het amateurtheater. Het professionele podiumveld is in de huidige fase onderhevig aan sterk gewijzigde politieke opvattingen die het autonome bestaansrecht van de kunsten al lang niet meer als vanzelfsprekend ervaren. Dit alles vindt plaats in een omgeving waarin het aantal aanbieders en mogelijkheden op de vrije-tijdsmarkt sterk toeneemt evenals de mogelijkheden om dit aanbod te communiceren. Het wordt mensen steeds gemakkelijker gemaakt hun “entertainment” in huis te halen. Willen wij dat podiumkunsten hierin een rol van betekenis (blijven) spelen dan dienen wij ons sterk op deze markt te profileren.


Jaarverslag en financiele verantwoording:
Klik hier voor jaarverslag en financiële verantwoording. Klik hier voor WNT-Verantwoording.